Prawa Nowego Wikipédia Fichier — png Jazdy projekt Prawa Nowego Wikipédia Fichier — png Jazdy projekt
Fichier:Projekt nowego prawa jazdy.png — Wikipédia

"người Úc châu" English translation

VI

Prawa Nowego Wikipédia Fichier — png Jazdy projekt

VI người Úc châu {proper noun}

1. geography

người Úc châu (also: người Úc)
Australian Prawa Nowego Wikipédia Fichier — png Jazdy {pr.n.}

Similar translations for "người Úc châu" in English

người noun
cháu noun
English
cháu pronoun
English
chậu noun
nguội adjective
English
ngươi pronoun
English